Telefoon: 0614615120 | Email: webwinkel@renaultvijf.nl

 Adres: Trompstraat 168A - 1972AK - IJmuiden

Verzending artikelen houdt rekening met minimaal 7 werkdagen.

Winkelwagen

0

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN

Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Visch Parts worden verkocht via de website.
De klant van Visch Parts aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zodra hij deze middels een elektronische klik aankruist bij het plaatsen van zijn bestelling.
De overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij Visch Parts schriftelijk of per e-mail aanvaardt om deze te wijzigen.
1. Precontractuele informatie
Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de klant:
-volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een bestelling te plaatsen bij Visch Parts;
-kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op de website; in dit opzicht verduidelijkt Visch Parts dat de foto’s van de producten die op de website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten kunnen garanderen; de foto’s op de website zijn dus louter indicatief en Visch Parts kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
-Indien de klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het juiste product te kiezen, heeft de klant de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met Visch Parts teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de producten die op de website staan.
2. Bestelling
2.1. Opname van de bestelling
Visch Parts wenst de klant erop te wijzen dat de online bestelling via de website beveiligd is.
Visch Parts wenst de klant er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online bestelling via de website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de bestelling waarvoor Visch Parts niet aansprakelijk kan worden gesteld.
2.2. Bestelling bevestiging
Indien Visch Parts de bestelling aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een bestelling bevestiging naar het e-mailadres van de klant. Na de bevestigingsmail volgt binnen enkele dagen een factuur voor de bestelling inclusief de berekende verzendkosten.
2.3. Annulering van de Bestelling
2.3.1 Annulering van de bestelling door Visch Parts
Een bestelling kan ten alle tijden door Visch Parts worden geannuleerd ingeval van :
-niet beschikbaarheid van het product waarvoor een order werd geplaatst;
-overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers).
Hoewel Visch Parts alles in het werk stelt om de producten vermeld op de bestelling bevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde producten niet aan de klant geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.
2.3.2 Annulering van de bestelling door de klant
Een bestelling kan door de klant worden geannuleerd ingeval van:
-vertraging in de levering van het product dat door de klant werd besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2;
-transportschadegevallen of indien het aantal geleverde producten niet overeenkomt
– het product dat aan de klant werd geleverd kwalitatief niet overeenstemt, zoals vereist in artikel 5.6;
-de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het bestelde product door de klant.
2.4. Gevolgen van de annulering van de bestelling
Ingeval van annulering van de bestelling :
de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de klant en die werden ontvangen door Visch Parts zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, via overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft doorgegeven;
de terugzendkosten zijn voor rekening van de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.
3. Prijs
3.1. Catalogusprijs
De verkoopprijs van een product wordt vrij bepaald door Visch Parts; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Visch Parts probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden producten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de website zo vaak mogelijk te updaten.
In elk geval zal de prijs die op het ogenblik van de bestelling van kracht is, de prijs zijn die aan de klant gefactureerd wordt.
Alle prijzen worden vermeld op de website en worden uitgedrukt in euro, maar zijn exclusief verzendingskosten.
3.2. Facturen
De totale prijs van de bestelling, bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door Visch Parts wordt opgemaakt na bevestiging van de bestelling.
4. Betaling van de Producten
4.1. Betalingsmodaliteiten
De klant kan de producten betalen via bankoverschrijving of Paypal. De klant dient de betaling in euro te voldoen.
Indien de klant via overschrijving of Paypal betaalt, zal de bestelling worden geleverd na ontvangst van de betaling.
5. Levering van de Producten
5.1. Leveringsplaats
Visch Parts levert de producten enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de bestelling.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de bestelling opgeeft: in geval van vergissing kan Visch Parts niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van de bestelling.
Na betaling van de bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres niet meer worden aanvaard.
5.2 Levertermijn
De bestelling wordt gewoonlijk geleverd binnen een termijn van 3 tot 9 werkdagen vanaf ontvangen van de betaling van de klant. Het termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden.
De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee.
In geval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de klant daarover een e-mail ontvangen.
5.4 Overdracht van risico
De overdracht van risico aan de klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de producten.
5.5. Klachten
Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft (verkeerde referentie), dient de klant dit, als hij het niet op de Leveringsbon heeft aangegeven, per mail aan Visch Parts door te geven. Dit dient binnen 15 (vijftien) dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden.
Indien Visch Parts het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de bestelling van de klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn.
De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.
6. Recht van de klant om de producten terug te zenden
6.1. Herroepingsrecht
Indien de klant niet tevreden is over één van de aangekochte producten, kan hij, overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving in het land van levering (Nederland), het product terugzenden. Hij dient daarvoor contact op te nemen met Visch Parts, binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het product (handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering).
Mits naleving van bovenvermelde termijn van 15 werkdagen, zal de klant vergoed worden binnen een termijn van 15 dagen nadat Visch Parts het product retour ontvangen heeft, De terugzendkosten (vervoer) zullen in aftrek worden genomen van de vergoeding voor de producten.
De vergoeding van het geleverde en vervolgens teruggezonden product zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het product door Visch Parts werd gecontroleerd en volledig en in goede staat werd bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).
6.2. Terugzending van producten wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het product.
Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het bestelde product bij de levering, kan de klant, wanneer hij zijn klacht aan Visch Parts heeft kenbaar gemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan Visch Parts indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6.
Indien de klacht van de klant gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het product. De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de klant een schriftelijk bewijsstuk van verzending heeft voorgelegd. De vergoeding van de terugzendkosten is maximaal het bedrag dat Visch Parts voor de verzending bij de klant in rekening heeft gebracht.
6.3. Terugzending van het product in geval van vergissing bij bestelling door de klant
In geval van vergissing bij de bestelling dient de klant contact op te nemen met Visch Parts via e-mail teneinde de onmiddellijke annulering van zijn bestelling te vragen. De annulering van de bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald:
1. de vergoeding van het product zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het teruggezonden product door Visch Parts werd gecontroleerd en volledig en in goede staat werd bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).
2. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt Visch Parts zich het recht voor om de vergoeding te weigeren. In het geval dat de klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de klant hierover uitleg ontvangen via e-mail.
6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van het product
De klant dient de volgende stappen te ondernemen:
1. contact opnemen met Visch Parts.
2. het volledige en niet-beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen.
3. de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen.
Indien de klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het teruggezonden product bij ontvangst niet wordt) aanvaard.
Visch Parts behoudt zich het recht voor om elk product dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.
7. Garantie
7.1. Algemeen
De producten die door Visch Parts worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.
De producten die door Visch Parts worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Visch Parts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.
7.3. Garantie voor verborgen gebreken
Wanneer een klant aangeeft dat een product dat door Visch Parts werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.
Indien gewenst zal Visch Parts de klant vragen om een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Het document dat dit aantoont dient zo spoedig mogelijk te worden verstuurd aan Visch Parts.
Bij ontvangst van dit document zal Visch Parts de procedure voor het terugzenden van het product aan de klant meedelen. De terugzendkosten voor het product zijn ten laste van Visch Parts. De vergoeding van de terugzendkosten is maximaal het bedrag dat Visch Parts voor de verzending bij de klant in rekening heeft gebracht.
Visch Parts zal de terugzending van het product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door Visch Parts is vastgesteld. Vervolgens zal de aankoopprijs van het product worden vergoed.
7.4. Uitsluiting van Garantie
De garantie is niet van toepassing op:
afwijkend of foutief gebruik van de producten;
gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is ;
gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.
8. Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Visch Parts – ongeacht waaruit zij voortvloeit – is beperkt tot het bedrag dat de klant voor het betreffende product heeft betaald.
9. Overmacht
Als overmacht wordt o.a. beschouwd: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen.
In het algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen.
Visch Parts kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden Visch Parts redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.
10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
11. Bescherming van persoonsgegevens
Door zijn bestelling te plaatsen verklaart de klant zich ermee akkoord dat Visch Parts de gegevens die via de bestelling werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de bestelling te kunnen verwerken. Bepaalde informatie kan worden overgemaakt aan bedrijven die instaan voor de levering van de producten. Wanneer de klant de bestelde producten betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt, worden overgemaakt aan de bedrijven die instaan voor deze betaling.
Bescherming van uw e-mailadres:
Visch Parts geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het bedrijf en de klant. Deze communicatie bevat het versturen van e-mails met betrekking tot uw bestelling.
12. Gedefinieerde termen
In deze algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden verstaan onder:
« Bedrijf »: Visch Parts
« Bestelling »: de elektronische bestelling die door de klant wordt opgegeven via de website, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden.
« Klant »: een professionele of niet-professionele consument die producten van Visch Parts koopt.
« Bestellingsbevestiging »: de bestellingsbevestiging die Visch Parts aflevert om de klant te laten weten dat zijn bestelling werd aanvaard.
« Overeenkomst »: het geheel van de overeenkomst bestaande uit de huidige verkoopsvoorwaarden en de bestellingsbevestiging.
« Factuur »: de factuur die door Visch Parts wordt uitgegeven voor de betaling van de prijs van de producten inclusief verzendkosten.
« Werkdag »: elke weekdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen of feestdagen in Nederland.
« Bestellingsnummer »: het bestellingsnummer dat door Visch Parts aan de Klant wordt doorgegeven.
« Partij(en) »: de klant en/of Visch Parts.
« Prijs »: de prijs van het product die de klant bij Visch Parts heeft gekocht, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de huidige verkoopsvoorwaarden.
« Producten »: de producten die op de website beschikbaar zijn en waarvan Visch Parts aanvaardt om ze te leveren met naleving van de huidige verkoopsvoorwaarden .
« Site of Website »: onze Website: www.renaultnosparts.com
« Bezorger »: elke bezorger die gelast is met de levering van het bestelde product.

X